Evander Tsosie
Evander Tsosie (Courtesy of San Juan County Sheriff's Office)