Jon Austria/The Daily Timesduring the 5K Turkey Trot and a 2 Mile Gobble Wobble Walk in throughout downtown Farmington on Saturday.
Jon Austria/The Daily Times during the 5K Turkey Trot and a 2 Mile Gobble Wobble Walk in throughout downtown Farmington on Saturday. (Jon Austria)